Vilkår

Works™ – generelle vilkår

En del af aftalen

Som kunde hos Works™ accepterer du vores Generelle Vilkår, som en bindende del af aftalen. Det gælder uanset om du har accepteret aftalen i forbindelse med et køb, du selv har foretaget, eller om du har accepteret aftalen ved din brug af eller adgang til et produkt eller en service fra Works™

Vi har opdateret vores Generelle Vilkår med virkning fra 18. oktober 2018. Hvis du er blevet kunde efter denne dato, vil du være omfattet af disse vilkår. Hvis du er en eksisterende kunde, vil du være omfattet af disse vilkår med virkning fra 18. oktober 2018.

Alle aftaler indgås med virksomheder, enten personligt ejet eller i selskabsform. Når du oprettes som kunde hos Works™ bekræfter du, at du er bemyndiget til at indgå aftalen på virksomhedens vegne. Da der er tale om et erhvervskøb gælder de almindelige betingelser for fortrydelsesret ved køb over internettet ikke.

Når vi i vores Generelle Vilkår og Supplerende Vilkår omtaler dig, gælder det både dig, din virksomhed og enhver anden som I berettiget giver adgang til et produkt eller en service fra Works™.

Betaling

Når du køber et Fast Pris-produkt via hjemmesiden, indgår du samtidig en abonnementsordning der løber indtil den opsiges. Den pris, som du skal betale hver måned for abonnementet, fremgår af din ordrebekræftelse.

Hvis du er blevet tilbudt et prøveabonnement, gratis eller med rabat, accepterer du at abonnementet automatisk overgår til et almindeligt betalingsabonnement ved prøveperiodens udløb.

Works™ forbeholder sig retten til at ændre priserne for abonnementerne, samt ethvert andet vilkår, med en måneds varsel.

Betaling sker, i overensstemmelse med dit abonnement, enten via fremsendelse af faktura eller ved, at du indtaster kortoplysninger gennem en tilknyttet, ekstern betalingstjeneste. Bemærk, at der kan blive pålagt gebyrer af de betalingstjenester, som Works™ anvender.

Hvis du betaler med kreditkort eller lignende betalingsmetode, forpligter du dig til at holde dine betalingsoplysninger opdateret. Du bemyndiger Works™ og vores eksterne betalingstjeneste, til at hæve de aftalte beløb på kortet. I tilfælde af opsigelse, accepterer du at Works eller vores eksterne betalingstjeneste hæver et eventuelt udestående. Forudbetalte beløb kan anvendes til modregning i ethvert udestående.

Medmindre andet fremgår af din ordrebekræftelse, faktura, skriftlig aftale eller af de Supplerende Vilkår, forfalder alle beløb straks til betaling i forbindelse med bestilling af abonnementet, og i alle tilfælde senest ved ibrugtagning af et produkt eller en service. Ved manglende betaling, og ved manglende opdatering af dine betalingsoplysninger, er Works™ berettiget til at suspendere eller lukke for adgang til ethvert produkt eller service.

Hvis du vælger at opgradere dit abonnement midt i en abonnementsperiode, vil differencen beregnes og opkræves forholdsmæssigt.

Hvis du vælger at nedgradere dit abonnement midt i en abonnementsperiode, vil du ikke modtage nogen form for tilbagebetaling eller kredit. Nedgradering kan medføre tab af indhold, funktionalitet, produkter og services, som tidligere var tilgængelig for dig. Works™ påtager sig intet ansvar for sådanne tab.

Enhver ubetalt betalingsfaktura for Works™’ services eller produkter, som ikke er betalt inden 30 dage, forrentes med 1,5 % per måned indtil vi modtager betaling. Du er forpligtet til at betale Works i overensstemmelse med aftalens og ordrebekræftelsens betingelser, samt vores Generelle Vilkår og Supplerende Vilkår.

Alle vores priser er ekskl. moms, skatter, afgifter, gebyrer, omkostninger og udlæg, medmindre andet skriftligt og udtrykkeligt fremgår af vores aftale.

Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige din aftale ved at kontakte Works™hello@works.hr.

Et opsagt abonnement løber til udgangen af næstkommende måned, regnet fra den dag Works™ modtager din skriftlige opsigelse.

Works™ forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde din adgang til platformen eller dele heraf med eller uden varsel, samt til at opsige dit abonnement, hvis der opdages brud på vores vilkår, misbrug eller forsøg på misbrug.

Works™ kan hverken holdes ansvarlig af brugere eller tredjeparter for ændringer, prisændringer, suspension eller ophør af platformen.

Hvis du opsiger dit Works™ abonnement, eller dit abonnement opsiges af Works i overensstemmelse med vores Generelle Vilkår, kan skabeloner, kladder, dokumenter og materiale blive slettet eller gjort utilgængelige.

Alternate Text

 

Rettigheder

Alle services og produkter, som leveres eller stilles til rådighed af Works™, herunder hjemmeside, apps, software, tekster, grafik, ikoner og billeder, tilhører Works™ eller vores samarbejdspartnere. Indholdet er beskyttet under ophavsretsloven og anden lovgivning.

Alle navne, logoer og varemærker på vores hjemmeside tilhører Works eller vores samarbejdspartnere og må kun anvendes med forudgående tilladelse.

I abonnementets løbetid, og under forudsætning af at du opfylder aftalens forpligtelser og vores Generelle Vilkår, har du en begrænset brugsret til de produkter og services der er omfattet af dit abonnement til virksomhedens interne formål. Du har ikke ret til at bruge Works™’ services og produkter til at markedsføre, levere eller sælge egne produkter eller services. Medmindre andet fremgår af abonnementet, er der tale om en enkeltbrugerlicens.

Som bruger af Works™’ services, er det vigtigt at du er opmærksom på de brugsrettigheder, der gælder for de services og produkter, som du har modtaget eller fået adgang til fra Works™.

Download, kopiering eller andre former for spredning eller fremvisning af Works™ produkter, eller dele heraf, er kun tilladt til egen personlig, ikke-kommerciel brug uden forudgående aftale med Works™. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremvisning mv. af Works™ produkter eller services, herunder indhold fra Works™ hjemmesiden, HR Dokumenter, HR Wiki, eller dele heraf, er i strid med ophavsretsloven og kan medføre civilretlige og strafferetlige sanktioner. Du må under ingen omstændigheder (a) give licens eller underlicens, sælge, videresælge, overføre, tildele eller på anden måde kommercielt udnytte eller gøre Works™ services tilgængelige for en tredjepart, udover til dine medarbejdere og forudsat at dette sker til interne formål; (b) ændre, bearbejde eller hacke Works™ services eller på anden måde forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores services og relaterede systemer og netværk; (c) fejlagtigt antyde at du samarbejder eller på anden måde er associeret med Works™; (d) bruge Works™’ services på en ulovlig måde; (e) benytte Works til at sende uopfordrede, gentagne eller uautoriserede mails; (f) anvende Works™ services til at opbevare eller transmittere filer, materiale, data, tekst, lydfiler, video, billeder eller andet indhold, der kan krænke en anden persons immaterielle rettigheder; (h) forsøge at dekompilere, dechifrere eller på anden måde få oplysninger om vores software kildekode; (i) bruge Works™ til at publicere, transmittere, linke, uploade, sende eller opbevare ulovligt, hadefuldt eller diskriminerende materiale.

Works™ og vores samarbejdspartnere forbeholder og opretholder enhver rettighed til vores hjemmeside, samt vores services og produkter. Du får med aftalen en begrænset brugerlicens, og bliver hverken ejer over Works™’ ophavsrettigheder, knowhow, idéer, koncepter, information eller værktøjer. Works™ forbeholder sig ret til at ændre indhold og funktionalitet for de produkter og services, som vi leverer og stiller til rådighed.

Du er ansvarlig for, at du handler i overensstemmelse med aftalens betingelser og vores Generelle Vilkår, samt for at sikre, at enhver form for anvendelse af Works™’ services sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, privatlivspolitikker, aftaler og andre forpligtelser, som du er underlagt. Det forbliver dit ansvar at sikre, at Works’ services og produkter er tilstrækkelige og passende til netop dit formål.

Datapolitik og markedsføring

Som kunde accepterer du at Works™ kontakter dig via den e-mail eller det telefonnummer, som du har oplyst på din profil i forbindelse med kundesupport, markedsføring, undersøgelser, mv.

Se hvordan vi behandler de personoplysninger, vi modtager fra dig i Works’ Datapolitik.

Ansvar, ansvarsfraskrivelse og forsikring

Vi er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for et eventuelt tab, som vores rådgivning måtte påføre jer. Vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. Derudover gælder følgende begrænsninger i vores ansvar:

 • Works™’ ansvar for rådgivning i forbindelse med opgaven kan ikke overstige forsikringens dækning.
 • Du kan alene rejse krav mod Works™ og ikke mod en konsulent eller medarbejder.
 • Works™ er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af dine øvrige rådgivere. Det gælder også i tilfælde, hvor dine rådgivere har modtaget Works’ services eller produkter.
 • Hvis du får adgang til Works™’ produkter eller services i en beta-version, gratis eller gennem en rabat, accepterer du at hele eller dele af Works’ service eller produkt ikke fungerer i perioder. Works™ fralægger sig ethvert ansvar for brug af Works™’ services eller produkter i form af en beta-version.
 • Works™ er ikke part i de aftaler eller øvrige forpligtelser, som du indgår når du bruger vores produkter eller services. Derfor er Works™ ikke ansvarlig for brud på, tvist om eller gyldigheden, håndhævelsen, misligholdelsen eller resultatet af aftalen eller øvrige forpligtelser.
 • I intet tilfælde er Works™ erstatningsansvarlig for din brug af hjemmesiden eller Works™ øvrige produkter og services, herunder for tab af indtægter eller data, driftstab, driftsforstyrrelser eller lignende former for tab. Works™ garanterer ikke for oppetid.

Ikke en advokatvirksomhed

Works™ driver ikke advokatvirksomhed og dermed ikke er omfattet af reglerne for advokatvirksomhed, og at virksomheden ikke er underlagt Advokatrådets tilsyn.

Uoverdragelighed

Disse vilkår og de rettigheder, som du opnår herunder, er personlige for den virksomhed du repræsenterer og kan hverken medtages ved virksomhedsskift, overføres eller overdrages til andre.

Ethvert forsøg på at overføre eller overdrage disse vilkår eller rettigheder skal anses for ugyldigt.

Lovvalg og værneting

Disse vilkår og din brug af Works™’ hjemmeside er underlagt dansk lovgivning.

Enhver tvist, der opstår omkring disse vilkår eller som følge af din brug af hjemmesiden, skal afgøres ved Københavns Byret.

Alternate Text

 

Supplerende vilkår

De Generelle Vilkår gælder for alle produkter og services, medmindre andet skriftligt og udtrykkeligt er aftalt. De Supplerende Vilkår supplerer de Generelle Vilkår for specifikke produkter.

Supplerende vilkår for HR Dokumenter

Som Fast Pris kunde, får du en enkelt brugeradgang til HR dokumentsystemet (HR Dokumenter). Som bruger af HR Dokumenter, får du adgang til at benytte de skabeloner, abonnementet omfatter, samt til at udarbejde, sende, underskrive og arkivere dine egne dokumenter. Du får kun en brugslicens til skabelonerne, der gælder så længe dit abonnement er gældende. Du bliver ikke ejer af skabelonerne.

HR Dokumenter leveres via platformsløsningen ContractBook. Når du opretter dig som bruger af HR Dokumenter, bliver du automatisk oprettet som bruger hos ContractBook, hvor du accepterer ContractBooks’ vilkår for brug.

Alle dokumenter og skabeloner, som du har adgang til, bliver opbevaret i HR Dokumenter, så længe dit abonnement og din konto er aktiv(t).

Som bruger af HR Dokumenter, skal du være opmærksom på, at Works™’ skabeloner er standarddokumenter, som er låst for redigering.

Hvis du har særlige ønsker til skabelonernes indhold, er du velkommen til at bestille skræddersyede skabeloner mod særskilt betaling. Skræddersyede dokumenter overvåges ikke automatisk, men overvågning kan tilvælges mod særskilt betaling. Du er velkommen til at kontakte HR Hotlinen, hvis du har spørgsmål til skabelonerne.

Supplerende vilkår for HR Hotline

Hvis dit abonnement eller din aftale indeholder adgang til vores HR Hotline, får du som kunde fri adgang til vores HR Hotline. Som bruger af vores HR Hotline kan du både modtage rådgivning og få sparring vedrørende juridiske problemstillinger inden for HR, ligesom du kan henvende dig med spørgsmål om de skabeloner, der er tilgængelige i HR Dokumenter.

Gennem Works™’ HR Hotline kan vi bl.a. hjælpe dig inden for følgende områder:

 • Ansættelser
 • Klausuler
 • Løn og bonus
 • Sygdom og ferie
 • Barsel
 • Vilkårsændringer
 • Opsigelser
 • Personalepolitikker

Når du anvender vores HR Hotline, kan vi hjælpe dig med spørgsmål inden for HR og HR-jura, som kan klares over telefonen eller via en kort e-mail, uden at det kræver nærmere undersøgelser, eller gennemgang af dokumenter. Vi gør dig opmærksom på, hvis dit spørgsmål falder uden for ordningen, og giver i stedet gerne et separat tilbud på løsning af opgaven.

Når du ringer til HR Hotline, vil vi bede dig om at oplyse os om dit navn og navnet på virksomheden du ringer fra, så vi kan bekræfte dit medlemskab.

I det omfang du ringer til hotlinen fra en udenlandsk telefon eller fra udlandet, og det medfører en omkostning for Works™, accepterer du at omkostningen kan pålægges dit abonnement.

Vi tillader os at samle spørgsmål til hotlinen i anonymiseret form under en ”ofte stillede spørgsmål” eller FAQ på vores hjemmeside eller i forbindelse med et af vores produkter eller services.

Supplerende vilkår for HR Opgaver

Ved HR Opgaver forstås enhver form for rådgivning, ydelse eller service som ydes af Works™, og som ikke er dækket af et abonnement.

Når vi udfører større HR Opgaver, udarbejder vi normalt en ordrebekræftelse. Når vi har udstedt en ordrebekræftelse, udgør vores Generelle Vilkår aftalegrundlaget sammen med ordrebekræftelsen. Når der er tale om mindre opgaver, og der ikke udstedes en ordrebekræftelse, er det vores Generelle Vilkår og vores Supplerende Vilkår, der udgør aftalegrundlaget for ordren.

Når du indgår en aftale med Works™, er vi enige om at samarbejde i god tro, for at opnå et tilfredsstillende resultat, på en rettidig og professionel måde.

Vi leverer HR Opgaven gennem kvalificerede medarbejdere og konsulenter og/eller eksterne samarbejdspartnere og Works™ fører tilsyn og kontrol med udførelsen af HR Opgaven. Når vi indgår aftalen, forpligter du dig også til at hjælpe os med at tilvejebringe det nødvendige materiale, for at facilitere leveringen af HR Opgaven. Hverken Works™ eller vores eksterne samarbejdspartnere kan holdes ansvarlige for dine handlinger eller undladelser.

Vores rådgivning er altid målrettet til den konkrete opgave, og derfor kan Works™’ rådgivning ikke bruges til andre formål, uden at vi har givet udtrykkelig tilladelse hertil. Vi er alene ansvarlige for den rådgivning vi har ydet, medmindre andet er aftalt.

Ved ordrebekræftelse giver vi dig normalt den estimerede eller faste pris for udførelse af Works™’ service eller produkt, mens vi i alle andre tilfælde afregner efter tid, efter vores til enhver tid gældende timetakster. Timetaksterne justeres årligt, og fremsendes efter anmodning. Hver ordrebekræftelse indeholder en beregning af tid, udlæg og øvrige omkostninger.

Works™ bestræber sig efter at levere vores services og produkter til den aftalte pris, men informerer dig hurtigst muligt, hvis dette ikke er muligt. Herefter vil du modtage en ny ordrebekræftelse, som du enten kan acceptere eller afvise. Medmindre du afviser den ændrede ordrebekræftelse inden 5 dage, anses den for accepteret af dig.

Du er forpligtet til at dække enhver udgift, som vi afholder i forbindelse med udførelse vores service eller produkt, herunder til rejser, ophold, kommunikation og øvrige udgifter. Omkostningerne skal betales til Works inden 6 dage efter du modtager din faktura. Works™ forbeholder sig ret til at afvise at levere et produkt, medmindre og indtil du har forudbetalt beløbet.

Vi afregner løbende eller når opgaven er afsluttet. Vi kan anmode om forudbetaling, når der er tale om udlæg og omkostninger i forbindelse med opgavens udførelse, eller løbende rådgivning i større opgaver. Betalingsfrist for HR Opgaver er 6 dage fra fakturadato, herefter beregnes morarenter efter rentelovens bestemmelser. Forudbetalte honorarer, udlæg eller omkostninger kan, med eventuelle renter, bruges til at udligne kommende betalinger og dække eventuelle omkostninger.

Hvis du ønsker at ændre omfanget af en HR Opgave, skal du drøfte de ønskede ændringer med Works™, der herefter vil justere ordrebekræftelsen, hvis ændringerne accepteres. Prisen kan justeres i overensstemmelse hermed, og Works™ er hverken forpligtet til at udføre eller levere nye eller supplerende services, før der er indgået en aftale herom.

Hvis du opsiger, afbestiller, annullerer eller ændrer din ordre, er Works™ berettiget til at fakturere ordrer til fastsat pris, med det fulde beløb. Ordrer, der afregnes efter forbrugt tid, eller hvor der alene er givet estimat, faktureres efter den faktisk forbrugte tid, også selvom tiden er anvendt til forberedelse af opgaven.

Alternate Text